TAŞERON ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU…

6033

Değerli Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyeleri,

 

Bildiğiniz üzere 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK’ ya eklenen 23 üncü maddesinde yer alan idarelerde Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışmakta olan işçilere sürekli işçi kadrosuna geçiş hakkı verilmiştir.

02.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle ilgili olarak ÇSG Bakanlığı tarafından 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede “kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar” yayımlanmış ve sürecin nasıl işleyeceğine dair usul esaslar belirlenmiştir.

Bu usul ve esaslara ek olarak Ek-1 Başvuru Formu, Örnek-1 Dava ve İcra Takiplerinden Feragat edileceğine dair beyan, Örnek-2 Mahkemeye sunulacak feragat dilekçesi, Örnek-3 İcra Müdürlüğüne sunulacak feragat dilekçesi, Örnek-4 Sulh Sözleşmesi yayınlanmıştır. 

Başvuru formunun altındaki açıklama kısmının 2.paragrafında “bu kapsamda çalıştırılmama ilişkin olarak idarenize karşı açtığım davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğimi (varsa Örnek-1 eklenecektir)”denilmektedir. Bu metinden de açıkça anlaşılacağı üzere kadroya geçirilme (muvazaa) ile ilgili her hangi bir muvazaa davası veya bu dava sonucunda açılmış bir icra takibi var ise Örnek – 1 olarak eklenen dilekçenin yazılması ve sonrasında davadan feragat edilmesi gerekecektir. Muvazaa dışındaki dava ve takiplerden kesinlikle mahkemeye veya icra dairesine giderek davadan veya icra takibinden feragat edilmemelidir. 

İleride hak kaybına uğramamak adına; 02.01.2018 tarihinden sonra sürekli işçi kadrosuna alınmak için yapılacak olan başvurularda ilk olarak sadece idare aleyhine açılan davalardan feragat edileceğine dair yazılı beyan (Örnek-1) ve sulh sözleşmesinin (Örnek-4) doldurularak verilmesi gerekmektedir.

696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilme durumu kesinleştikten sonra idare aleyhine açılan kadroya geçirilme (muvazaa) davalarından feragat edilmesi gerekmekte olup sürekli işçi kadrosuna geçirilme durumu kesinleşmeden her ne surette olursa olsun mahkemelere veya icra dairelerine feragatname verilmemesi gerekmektedir.

Sürekli işçi kadrosuna geçirilme durumu kesinleştikten sonra ise ÇSGB tarafından yayınlanan usul ve esasların ekinde yer alan (Örnek-2) ve (Örnek-3) formlarının doldurularak, muvazaa davanızın bulunduğu mahkemeye şahsen başvurulması ve akabinde belgenin tarafınızca verildiğinde dair mahkeme kaleminden bir suretinin onaylatılarak, çalışılan kuruma verilmesi gerekmektedir.

 Kurumlar tarafından imzalatılmak istenen bu kapsamdaki feragatnamelerin sürekli işçi kadrosuna alınma durumunuz kesinleşmeden imzalanmamasını, aksi takdirde geri dönüşü olmayan hak kayıplarının yaşanabileceği ve neticesinde davanızı temsil eden avukatlara, avukatlık asgari ücret tarifesi veya imzalanan avukatlık sözleşmesi gereği ücret ödemek ve yapılan tüm masrafların tarafınızdan ödenmesi zorunda kalınabileceği tüm kadroya geçecek olan üyelerimize önemle duyurulur.  

           C:\Users\Serdar BAŞ\Desktop\2018\TAŞERONLARIN FERAGAT HK. BİLGİ.jpg